Hyresvillkor

§ 1 Hyresavtalets omfattning

Avtalet gäller uthyrning av produkterna som specificerats på avtalets framsida, nedan kalla t hyresobjekten. Under hyrestiden förblir hyresobjekten ViaMedicis egendom. Förutom hyresobjektet ingår följande i hyresavtalet:

  • Dekal och skylt
  • Larmat skåp för inomhusbruk
  • Utbyte av batteri och elektroder vid utgångstid elle r vid behov
  • Telefonsupport dygnet runt, årets alla dagar
  • Programvaruuppdatering
  • Direkt utbyte av hjärtstartaren vid eventuellt servicebehov

 

§ 2 Hyrestid och uppsägning

Hyresavtalet löper i 48 månader och förlängs därefter 12 månader i taget med tre månaders uppsägning.

 

§ 3 Betalning och dröjsmålsränta

Betalningen skall erläggas i förskott enligt vad som anges på kontraktets framsida. Dröjer kunden med att erlägga betalning utöver överenskommen tidpunkt, utgår dröjsmålsränta från förfallodagen (18%). För varje förseningstillfälle , som föranlett betalningspåminnelse, tar ViaMedici ut en administrationsavgift med 50 kronor.

 

§ 4 Rutin efter användning av hjärtstartaren

Efter användning skall kunden omedelbart kontakta ViaMedici för åtgärd. Telefonnummer 0771-901 901, efter kontorstid 0761-34 00 34.

 

§ 5 Kundens rättigheter vid funktionsfel på hyresobjekten

Uppstår funktionsfel på hyresobjekten, åligger det kunden att anmäla felet till ViaMedici. Kunden har rätt till ersättningsprodukt under tiden för felsökning och åtgärd.

 

§ 6 Skador på grund av olyckshändelse o dyl.

Kunden har vårdnadsansvar för hyresobjekten under hyrestiden. Avtalet förutsätter därför att kunden har en försäkring som skyddar hyresobjekten mot stöld, brand och annan skada, som normalt omfattas av en företagsförsäkring. Utfalle t av en sådan försäkring på grund av skada på hyresobjekten skall t illkomma ViaMedici.

 

§ 7 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att hjärtstartaren vårdas väl och att utrustningen förvaras enligt instruktionsmanualen och på den plats som anges i garanti-/registreringskortet. Fel på komponenter, som hänför sig till fabrikationsfel, åtgärdaskostnadsfritt under hyrestiden genom reparation elle r ny produkt, under förutsättning att produkten använts i enlighet med instruktionsmanualen samt för det ändamål som den är avsedd för. Serienumret på enheten får ej vara borttaget elle r ändrat. Kunden får inte, även om kunden är tekniskt kunnig göra ingrepp i hyresobjektet elle r låta annan än av ViaMedici utsedd person utföra reparationen av det. Skadas hyresobjektet elle r går förlorat på grund av att kunden bryter mot sina skyldigheter enligt denna paragraf, har ViaMedici rätt till skadestånd, om inte kunden gör sannolikt att skadan inte beror på vårdslöshet av kunden själv, av medlem av kundens familj elle r av annan som med kundens medgivande vistats på installa tionsplatsen.

 

§ 8 ViaMedicis rätt till hävning

ViaMedici har rätt att omedelbart häva hyresavtalet och återfå hyresobjektet om:

  1. Kunden dröjt med erläggande av hyran utöver 1 månad efter förfallodagen.
  2. Kunden upprepade gånger dröjt med betalningen utöver överenskommen tid.
  3. Kunden överlåter, pantsätter, i sin tur hyr ut, förvarar hyresobjektet på annan plats än avsett elle r vanvårdar det.
  4. Om ViaMedicis rätt till hyresobjektet är i fara elle r betydande risk för värdeminskning utöver normal förslitning föreligger.

 

§ 9 När avtalet upphör

I det fall kunden ej väljer att förlänga hyresavtalet skall kunden vid hyrestidens utgång återbörda hyresobjektet till ViaMedici, om ej annat överenskommits. § 10 Överlåtelse ViaMedici har rätt att överlåta samtliga sina rätti gheter enligt detta avtal, inklusive rätten till det uthyrda objektet, på tredje man. Överlåter ViaMedici AB sina rätti gheter enligt detta avtal på tredje man, skall ViaMedici informera kunden om detta. Kunden får inte överlåta sin hyresrätt enligt detta avtal på tredje man.

 

§ 11 Tvist

Tvist som gäller tolkning elle r tillämpning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genomöverenskommelse. Om parterna inte enas kan tvisten prövas av allmänna reklamationsnämnden elle r av allmän domstol.